مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آن ها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  مباحثه های علمی پیش رو: 

   

شصت و یکمین مباحثه علمی با عنوان

«شیوه نامه اخذ وثیقه ازبانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»

   

مخاطبان:

مدیران، و کارشناسان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

مدت: 4 ساعت

زمان برگزاری:

سه شنبه 11 بهمن ماه 1401

 ساعت: 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

  4,900,000 ریال به صورت خالص 

 (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

 دریافت بروشور دوره


شصتمین مباحثه علمی با عنوان

«شناسايی درآمد مؤسسات اعتباری در صنعت بانکداری»

   

مخاطبان:

اعضای هيأت مديره، مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه مديريت مالی،

بازرسی و حسابرسی داخلی و ساير افراد به تشخيص بانک

مدت: 4 ساعت

زمان برگزاری:

دوشنبه 10 بهمن ماه 1401

 ساعت: 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

  4,900,000 ریال به صورت خالص 

 (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

 نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

 دریافت بروشور دوره

  مباحثه های علمی برگزار شده: