۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

مباحثه یکی از ابزارهای مفید و یکی از بهترین و موثرترین شیوه های فهم عمیق و فراگیری سریع علوم بانکی است که راه تحقیق را برای محققین و کارشناسان حوزه بانکی هموار گردیده و آنها برخورد آراء و اندیشه ها را تجربه می نمایند. در جلسات مباحثه علمی سوالات کارشناسان و مدیران نظام بانکی توسط اساتید بسیار باتجربه و حرفه ­ای مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  پانزدهمین مباحثه علمی با عنوان «چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق»

آرشیو

 اولین مباحثه علمی با عنوان «جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی» برگزار شد.

 دومین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای بهبود کفایت سرمایه» برگزار شد.

 سومین مباحثه علمی با عنوان «چالش های صدور ضمانت نامه» برگزار شد.

 چهارمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک»(هم اندیشی و مبانی مقدماتی)برگزارشد.

 پنجمین مباحثه علمی با عنوان «پولشویی در بانکداری بین الملل» برگزار شد.

 ششمین مباحثه علمی با عنوان «کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی» برگزار شد.

هفتمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های مترتب بر گشایش  اعتبار اسنادی داخلی» برگزار شد.

هشتمین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام بانکی» برگزار شد.

 مباحثه ویژه با عنوان «شیوه نامه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید» برگزار شد.

نهمین مباحثه علمی با عنوان «بررسی چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی» برگزار شد.

دهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های پنهان تخصیص منابع» برگزار شد.

دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک عدم انسجام» برگزار شد.

سیزدهمین ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری» برگزار شد.

 چهاردهمین مباحثه علمی با عنوان «چگونگی راه اندازي اکوسیستم نوآوري در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی» برگزار شد.