آدرس : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نبش خیابان شهید شیروانی، مرکز توسعه، پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، طبقه اول، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: آقای حامد سلطانی نژاد

تلفن: 32816603-034

دورنگار: 32816603-034