آدرس : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به فرودگاه، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبقه اول، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد : آقای محسن مجیدی

 

تلفن واحد : 2816603-0343

 

دورنگار واحد : 2816603- 0343