بیست و سومین مباحثه علمی با عنوان «مقایسه قانون،آئین نامه و ضوابط بانکی ایران برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم با مقررات بین المللی» در ساعت 8:30 مورخ 2 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

رئوس الزامات مبارزه در مقررات و توصیه­ های بین المللی؟

مشتری، ارباب رجوع کیست؟ مالک واقعیbeneficial owner

مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی

مراحل شناسائی (kyc-Cdd-Ecdd) در مقررات بین المللی و ضوابط ایران؟

معامله مشکوک و گزارش؟

گزارش به کدام مرجع؟

نگهداری سابقه

واحد اطلاعات مالی FIU طبق قانون ج.ا.ا. و مقررات بین المللی

مجازات توسط کدام سازمان؟

  دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498-27892475