سی­ و یکمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات پیاده سازی کنترل ­های داخلی در بانک­ ها» در ساعت 8:30 مورخ 22 تیرماه 1400به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران ارشد و کارشناسان واحدهای ریسک، حسابرسی داخلی، تطبیق و بازرسی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور حضورداشتند. برخی از موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

بررسی پیش نویس دستورالعمل کنترل داخلی و بررسی نکات قابل توجه جهت بهبود آن

بررسی راهکارهای پیاده سازی دستورالعمل مذکور

بررسی نقش و وظایف واحدهای بانک‌ ها در خصوص هیأت مدیره و مدیریت ارشد، اداره سازمان، اداره ریسک، حسابرسی داخلی، اداره تطبیق، بازرسی و سایر واحدهای بانک

بررسی راهکارهای ارزیابی و گزارشگری آن

 دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475