ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 کنفرانس های برگزار شده: 

کنفرانس های مدیریت مالی بانک ها

سومین کنفرانس مدیریت مالی بانک ها

درس های چالش های بانکداری ایالات متحده آمریکا در دو سال اخیر، برای کشور

آثار و تبعات سیاست گذاری ها و رفتار مدیران بر ساختار مالی بانک ها و ریسک های مرتبط

اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک ها

اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها

«مدیریت ارزش در بانک ها»

زمان برگزاری: یکشنبه 30 خرداد 1400

دومین کنفرانس مدیریت مالی بانک ها

«نقدینگی بانک ها، دولت، بورس و بازار بین بانکی»


کنفرانس های حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

سومین کنفرانس حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری

«حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها»

زمان برگزاری: چهارشنبه 11 بهمن 1402

اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

«ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی

(بازرسی، ریسک و تطبیق)»

زمان برگزاری: شنبه 2 اسفند 1399 


کنفرانس های مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی

سومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی

زمان برگزاری: دوشنبه 3 بهمن 1401

چهارمین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکی کشور

زمان برگزاری: چهارشنبه 6 دی 1402

 

اولین کنفرانس مدیریت اعتبارات در نظام بانکداری اسلامی

«اعتبارسنجی و نظارت اعتباری»

زمان برگزاری: دوشنبه 26 آبان 1399 

دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

«نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور»

زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400