این نشست در ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه مورخ 98/11/7 با حضور مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بانکهای کشور در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، این نشست در ساعت 13/30 به کار خود پایان داد.