بیست و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های عدم تطبیق قراردادها با ماهیت مصرف» در ساعت 8:30 مورخ 11 خردادماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از ارکان تصمیم گیری و کارشناسان اعتباری، رؤسای شعب کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 آیا با انعقاد قرارداد مرابحه نقدی در گشایش اعتبار اسنادی داخلی، می ­توان برای تسویه قسمتی وجه اعتبار تسهیلات پرداخت نمود؟

آیا می توان بدون رویت قرارداد با تأمین 100درصد وجه نقد ضمانت ­نامه صادر نمود؟

آیا صدور ضمانت نامه به میزان بیشتر از مبلغ قرارداد بین ضمانتخواه و ذینفع، مخاطراتی متوجه بانک خواهد نمود؟

آیا با گرفتن سود می توان قرارداد مشارکت بازرگانی را تمدید کرد؟

 دریافت فایل بروشور دوره  

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 27892475