هفتمین مباحثه علمی با عنوان«ریسک های مترتب بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی» در ساعت 8:30 مورخ 14 مردادماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارشناسان نظام بانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

 شرایط صدور اصلاحیه در گشایش اعتبار اسنادی داخلی کدام است؟

 اگرمتقاضی، شرکت دولتی باشد و از بودجه عمومی استفاده نماید و موضوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی پروژه‌ای به صورت چند فاز باشد، نحوه‌ی تأمین وجه گشایش اعتبار اسنادی کدام است؟

 اگر تحويل در محل کار فروشنده EXW باشد، به هنگام ارائه اسناد توسط ذي نفع، چه اسنادی می‌تواند جایگزین جلوگیری از ریسک صوری بودن معامله شود؟

 برای مشتری سازمانی شما صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی داخلی به منظور خرید مواد اولیه از شرکت معتبر دولتی تفاوتی ندارد ، شما کدام یک از خدمات را انتخاب می نمایید چرا؟

 آیا تنزیل اعتبار اسنادی داخلی امکان پذیر است، اگر هست شرایط آن چیست؟

 اهمیت انتخاب نوع قرارداد زمان گشایش اعتبار اسنادی کدام است؟

 اهمیت گواهی بازرسی کالا در مبدا و مقصد کدام است و آیا با در خواست گشایش کننده می‌توانید نسبت به حذف آن اقدام نمایید؟

 شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی از مبدأ مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی کدام است؟

 

 

    دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475