بیست و سومین مباحثه علمی با عنوان «مقایسه قانون، آئین نامه و ضوابط بانکی ایران برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم با مقررات بین المللی» برگزار شد.

 بیست و دومین مباحثه علمی با عنوان «ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس دربازار بین بانکی» برگزار شد.

 بیست و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» برگزار شد.

 بیست و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های عدم تطبیق قراردادها با ماهیت مصرف» برگزار شد.

 بیست و ششمین مباحثه علمی با عنوان «کارکرد صورت جریان وجوه نقد در تحلیل اعتباری» برگزار شد.

 بیست و هفتمین مباحثه علمی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک» برگزار شد.

 بیست و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «معماری کيف پول الکترونيک» برگزار شد.

 بیست و نهمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات و فرايندهای فنی و نحوه انجام تراکنش در شبکه کيف پول الکترونيک» برگزار شد.

 سی امین مباحثه علمی با عنوان «چالش های اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» برگزار شد.

 سی و یکمین مباحثه علمی با عنوان «الزامات پیاده سازی کنترل های داخلی در بانک ها» برگزار شد.

 سی و دومین مباحثه علمی با عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» برگزار شد.

 سی و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «چالش های امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» برگزار شد.

 سی و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «سامانه کهربا (EMV)» برگزار شد.

 سی و ششمین مباحثه علمی با عنوان «زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحظات نظارتی مترتب بر آن» برگزار شد.

سی و هفتمین مباحثه علمی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» برگزار شد.

 سی و هشتمین مباحثه علمی با عنوان بخشنامه «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» برگزار شد.

 سی و نهمین مباحثه علمی با عنوان «قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان» برگزار شد.

چهلمین مباحثه علمی با عنوان «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» برگزار شد.

 چهل و یکمین مباحثه علمی با عنوان «نگاهی به سرمایه درگردش با رویکرد نوین» برگزار شد.

 چهل و دومین مباحثه علمی با عنوان «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» برگزار گردید.

 سی و سومین مباحثه علمی با عنوان «سامانه پل یا پرداخت لحظه ­ای» برگزار گردید.

 چهل و سومین مباحثه علمی با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی» برگزار گردید.

 چهل و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید و شیوه‌نامه اجرایی سازوکار اعتبار در طول روز» برگزار گردید.

 چهل و پنجمین مباحثه علمی با عنوان «نحوه ذخیره گیری مطالبات موسسات اعتباری بر اساس بخشنامه جدید» برگزار گردید.

 چهل و هفتمین مباحثه علمی با عنوان «نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» برگزار گردید.

 چهل و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی و نحوه مدیریت آن» برگزار گردید.

 چهل و ششمین مباحثه علمی با عنوان «رویکرد های نوین تأمین مالی زنجیره های تولید» برگزار گردید.