دانشجویان دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرایند تدوین پروژه تحقیقاتی برای دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم پیشنهاد موضوع برای پروژه تحقیقاتی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم گزارش پيشرفت كار پژوهشی(پروژه تحقیقاتی)

طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

 راهنمای تنظیم و نگارش پروژه تحقیقاتی


دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

 راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم طرح اولیه تحقیق

دریافت فرم طرح پیشنهادی تحقیق

راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست مسائل آموزشی و خلاصه وضعیت تحصیل دانشجو

 دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

 دریافت فرم تایید پایان نامه برای انجام دفاع مقدماتی

 دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 فرم تعهد اتمام سنوات تحصیلی

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع مقدماتی)

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع نهایی)

 دریافت فرم گزارش پیشرفت کار پژوهشی

 درخواست تمدید سنوات فرم الف

 درخواست تمدید سنوات فرم ب


 

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت