دانشجویان دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرایند تدوین پروژه تحقیقاتی برای دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم پیشنهاد موضوع برای پروژه تحقیقاتی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم گزارش پيشرفت كار پژوهشی(پروژه تحقیقاتی)

طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

 راهنمای تنظیم و نگارش پروژه تحقیقاتی

 تاييد پايان نامه برای انجام دفاع نهايی دوره مدیریت عالی بانک

 پاورپوینت جلسه دفاع از پروپوزال دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

 راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره مدیریت عالی بانک


دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

 راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دوره در سطح کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره در سطح کارشناسی ارشد

 راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

 دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

 دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 فرم تعهد اتمام سنوات تحصیلی

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع نهایی)

 پاورپوینت جلسه دفاع از پروپوزال دوره در سطح کارشناسی ارشد


 

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت