جلسه دفاع نهایی آقای عباس گلی

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 رأس 10:30 برگزار می گردد

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" ارائه چارچوبی برای گزارشگری یکپارچه در صنعت بانکداری ایران"

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسین کثیری

استاد راهنما دوم: آقای دکتر علیرضا بحیرائی

استاد داور: آقای دکتر رضا عیوضلو