جلسه دفاع نهایی آقای ایرج نیک اختر

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/09 رأس 8:00 برگزار می گردد

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" تأثیر مدل کسب و کار برای ثبات بانکی با تأکید بر بانک های بورسی کشور "

استاد راهنما اول: آقای دکتر مرتضی اکبری

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حمید تاجیک

استاد داور: آقای دکتر احمد شعبانی