جلسه دفاع از پروپوزال آقای رسول مارانی

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" هوش مصنوعی در بانکداری ایران: تدوین چارچوب، استانداردها و الزامات نظارتی "

استاد راهنما اول: آقای دکتر عبدالمهدی ارجمند نژاد

استاد راهنما دوم: آقای دکتر علیرضا نوروزی