جلسه دفاع نهایی آقای علیرضا بلگوری

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/23 رأس 12:30 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" ارائه الگوی توانمند سازی منابع انسانی در بانک اقتصاد نوین"

استاد راهنما اول: آقای دکتر علی بدرقه

استاد راهنما دوم: آقای دکتر احمد شعبانی

استاد داور: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی