جلسه دفاع از پروپوزال آقای میثم بایری یار

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" باز طراحی فرآیندهای ارایه خدمات بانکی با هدف بهبود تجربه مشتری "

استاد راهنما اول: خانم دکتر افسانه اوضاعی

استاد راهنما دوم: خانم دکتر مریم ابراهیمی