جلسه دفاع نهایی آقای مجتبی عباسی قادی

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک (در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/09 رأس 13:30 برگزار می گردد

عنوان پروژه تحقیقاتی:

"طراحی مدل مطلوب شایستگی منابع انسانی صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک دی شهر تهران )"

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد داور: خانم دکتر زینب رجبی