دکتر مهدی غضنفری

  مجتبی رئیس صفری

          مرجان فقیه نصیری

موضوع: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رقابت پذیری بانک های کشور

دريافت چكيده مقاله

  دکتر موسی غنی نژاد

موضوع: رقابت پذیری در بانک های غیر دولتی

دريافت چكيده مقاله


 دکتر علی رحمانی

موضوع: مدیریت اقلام داخل و خارج از ترازنامه بانک ها

دريافت چكيده مقاله


 دکتر پیمان نوری 

اصغر اسدی      

یوسف رضایی

 موضوع: بانکداری مجازی : الزامات ساختاری و بحران اعتماد سازی

 دريافت چكيده مقاله


 ایمان نوربخش

هادی حیدری

زهرا زواریان

موضوع: مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

دريافت چكيده مقاله


محمود رضا خاوری

موضوع: عوامل مؤثر بر دارائی های سمی بانک های ایران

دريافت چكيده مقاله


 دکتر سید محمد طبیبیان

موضوع: ساز و کار تعیین نرخ سود بانکی و بررسی امکان شناوری آن

دريافت چكيده مقاله


 دکتر مهرداد سپه وند 

رضا طاهری تفرشی

موضوع: تأثیر ورود بانک های خصوصی بر ساختار و عملکرد صنعت بانکداری در ایران

 دريافت چكيده مقاله


 دکتر محمد طالبی 

هادی جمالیان

موضوع: ریسک نوسان نرخ بهره در بانکداری متعارف و نوسان نر خ سود در بانکداری اسلامی

دريافت چكيده مقاله


 دکتر حمید کردبچه 

سرکار خانم لیلا پردل

موضوع: اثر ساختار مالکیت بر رفتار احتیاطی بانک ها

دريافت چكيده مقاله


دکتر محمد واعظ برزانی  

ایمان باستانی فر     

موضوع: طراحی بسته های نظارتی بانک مرکزی براساس مفهوم هژمونی پولی

دريافت چكيده مقاله


دکتر پیمان نوری

موضوع: نقش بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کارایی نظام پولی و اعتباری کشور

دريافت چكيده مقاله


 دکتر سید کمال صادقی 

نسیم مهین اصلانی نیا 

سکینه سجودی  

موضوع: مروری بر ابزارهای سیاسی بانک مرکزی در نظام بانکداری بدون ربا

دريافت چكيده مقاله


 شهرزاد فرجی

پریسا رفیعی شمس آبادی 

موضوع: بررسی فرآیند انتشار اوراق رهنی و چگونگی بکارگیری آن, راهکاری نوین به منظور تعیین نقدینگی بانک ها

دريافت چكيده مقاله