به ياري و با استعانت ذات لايزال ايزد متعال، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران خوشوقت است كه با همكاري و همياري نظام بانكي كشور و طبق روال سال هاي گذشته، بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي را در روزهاي شنبه و يكشنبه 6 و 7 شهريور1389 تحت عنوان :

« چشم انداز نظام بانكداري بدون ربا، فرصت­ ها و چالش­ ها » برگزار نمايد.

  محورهاي اصلي همايش :
 
1- مديريت دارائي ها و بدهي هاي نظام بانكي و راهكارهاي بهبود آن
1-1- بررسي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق و ارائه راهكار براي كاهش آن
1-2- ابزارهاي نوين تأمين منابع مالي براي بانك هاي كشور
1-3- مديريت اقلام داخل و خارج از ترازنامه
 
2- آسيب شناسي عمليات نظام بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي در مقايسه با ساير كشورها
2-1- مقايسه تطبيقي ابزارهاي مالي اسلامي و كاربرد آن در ايران و چند كشور منتخب
2-2- مقايسه تطبيقي ساختار قانوني و نظامات حقوقي و نظارتي بانكداري بدون ربا در ايران و چند كشور منتخب
2-3- چگونگي ارزيابي و كنترل انواع ريسك ها در بانك هاي كشور در مقايسه با چند كشور منتخب
 
3- سياست گذاري نرخ سود بانكي در چارچوب بانكداري بدون ربا
3-1- ساز و كار تعيين نرخ سود بانكي و بررسي امكان شناورسازي آن
3-2- بررسي رابطه نرخ سود بانكي و مطالبات معوق در نظام بانكداري بدون ربا
3-3- بررسي نرخ سود بانكي و آثار آن بر اجراي عقود مختلف در نظام بانكداري بدون ربا
3-4- آثار سياست گذاري نرخ سود بانكي بر عملكرد بانك هاي كشور
 
4- چالش هاي پيش روي بانك هاي غير دولتي و راه هاي برون رفت از آن
4-1- اثر يكسان سازي نرخ سود بر عملكرد بانك هاي غيردولتي
4-2- بررسي ميزان رقابت پذيري در بانك هاي غيردولتي
4-3- زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي بيمه سپرده ها در بانك هاي غيردولتي
 
  • ساير موضوعات
- نقش بانك ها در تحقق اهداف اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و چالش هاي پيش رو
- نقدينگي، وفور يا كميابي
- نقش بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در بهره وري نظام پولي و اعتباري
- زيرساخت هاي لازم براي پياده سازي بانكداري مجازي (Virtual Banking)