نام كتاب: چشم انداز نظام بانكداري بدون ربا، فرصت ها و چالش ها

تدوين: دكتر مرتضي اله داد 

ويراستار: منصور مدرسي

نوبت چاپ: شهريور 1389

شمارگان: 1000 نسخه

ناشر: مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران
 
نام كتاب: مجموعه مقالات برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد

 تدوين: حامد شادكام

 نوبت چاپ: شهريور 1389

 شمارگان: 1000

 ناشر: مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران
 
 
نام كتاب: گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال 1388

 تدوين: محمد اميدي نژاد

 نوبت چاپ: شهريور 1389

 شمارگان: 1000

 ناشر: موسسه عالي آموزش بانكداري ايران