چاپ
دسته: مباحثات
بازدید: 487

 سومین مباحثه علمی با عنوان «چالش های صدور ضمانت نامه» برگزار شد.

 چهارمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک»(هم اندیشی و مبانی مقدماتی) برگزار شد.

 پنجمین مباحثه علمی با عنوان «پولشویی در بانکداری بین الملل» برگزار شد.

 ششمین مباحثه علمی با عنوان «کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی» برگزار شد.

 هفتمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های مترتب بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی» برگزار شد.

 هشتمین مباحثه علمی با عنوان «راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام بانکی» برگزار شد.

 مباحثه ویژه با عنوان «شیوه نامه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش جدید» برگزار شد.

 نهمین مباحثه علمی با عنوان «بررسی چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی» برگزار شد.

 دهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های پنهان تخصیص منابع» برگزار شد.

 دوازدهمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک عدم انسجام» برگزار شد.

 سیزدهمین مباحثه علمی با عنوان «ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری» برگزار شد.

 چهاردهمین مباحثه علمی با عنوان «چگونگی راه اندازي اکوسیستم نوآوري در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی» برگزار شد.

 پانزدهمین مباحثه علمی با عنوان «چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق» برگزار شد.

 شانزدهمین مباحثه علمی با عنوان «آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور» برگزار شد.

 هفدهمین مباحثه علمی با عنوان «اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی» برگزار شد

 هجدهمین مباحثه علمی با عنوان «کنترل ریسک بانک در لایه‌های پنهان صورت­ های مالی مشتریان» برگزار شد.

 نوزدهمین مباحثه علمی با عنوان «اعتبارسنجی و نقش آن در امور بانکی» برگزار شد.

 بیستمین مباحثه علمی با عنوان «کیف پول الکترونیک» برگزار شد

 بیست و یکمین مباحثه علمی با عنوان «مدیریت تجربه مشتری و خلق تجربه استثنایی در مشتریان» برگزار شد