معرفی دوره:

 قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

اهداف دوره:

 • آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

 محتوای دوره:

 • تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
 • نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397
 • نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21
 • تعاریف و اصطلاحات
 • ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
 • همکاری و هماهنگی ملی
 • ساختار و رویه های نظارتی
 • شناسایی ارباب رجوع
 • نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
 • خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
 • حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام
 • توقیف و اقدامات موقت
 • گزارش دهی
 • نگهداری سوابق و اطلاعات
 • رهنمودها و آموزش
 • فناوری نوین
 • مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
 • نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی
 • ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • 6 سال سابقه کار بانکی
 • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
 • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره: کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیش نیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 16 و 17 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می شود.