معرفی دوره:

 آزمون بحران یکی از ابزارهاي مديريت ريسک بوده که ميزان آسيب پذيري و يا مقاومت مؤسسات اعتباري را در برابر شوک هاي مختلف چون شوک اعتباري يا نقدينگي تعيين کرده و همچنين نشان مي دهد که مؤسسات اعتباري تا چه ميزان مي توانند زيان هاي ناشي از وقوع اين شوک هاي احتمالي را پوشش داده و به فعاليت خود ادامه دهند . به کمک این آزمون همچنین می توان ميزان سرمايه مورد نياز مؤسسات اعتباري براي رويارويي ايمن و بدون مشکل با شوک هاي احتمالي و شرايط بحران را تعیین نمود و از پیش برای مواجهه با آن برنامه ریزی نمود.
در این دوره شرکت کنندگان با مفهوم، اهمیت و نحوه به کارگیری آزمون بحران در بانک آشنا می شوند و در پایان دوره انتظار می رود بتوانند نوع و مفروضات آزمون بحران و خصوصاً سناریوهای ریسک را شناسایی، تاثیر شوک های نادر اما محتمل را بر نقدینگی و سرمایه بانک برآورد نموده و نهایتاً بتواند گزارش مدیریتی - نظارتی بر اساس یافته های خود تهیه نماید.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مبانی آزمون بحران و تحلیل حساسیت
 • توانایی استدلال بر گزینش مفروضات آزمون بحران
 • شناسایی سناریوهای ریسک
 • ارزیابی پورتفوی اعتباری و نقدینگی بانک در حالت روتین و بحران
 • ارزیابی اثر شوک بر نسبت های نقدینگی و سرمایه نظارتی
 • توانایی تهیه گزارش های مدیریتی - نظارتی

 محتوای دوره:

 • آشنایی با آزمون بحران و جایگاه آن در حکمرانی و مدیریت ریسک (Risk governance)
 • تعریف روش ها و مراحل انجام آزمون بحران در بانک ها
 • شناسایی رخدادهای مخاطره آمیز (Risk events) و عوامل ریسک (Risk factors)
 • فروض و روش های گزینش سناریو برای تعریف شرایط شوک و بحران
 • بکارگیری مدل های اقماری و قواعد معمول (Rule-of-thumb) در تبیین اثر شوک ها
 • تحلیل سناریو به کمک شبیه سازی رفتار در شرایط عادی و بحرانی
 • مقایسه رفتار پورتفو در شرایط عادی و بحرانی تحت فروض مختلف
 • آزمون معکوس و تحلیل حساسیت
 • تدوین گزارش و ارایه نتایج

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد
 • سوابق مدیریتی در پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مشاور بانک مرکزی

 مخاطبان دوره: از کارشناسان تا کمیته عالی مدیریت ریسک

 پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 11 بهمن الی 9 اسفند

دوشنبه ها  ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 13,000,000 ریال به صورت خالص

 این دوره به صورت حضوری می باشد و شرط شرکت در کلاس داشتن گواهی تزریق دو دوز واکسن می باشد.