معرفی دوره:

  اجرای موفق استراتژی و برنامه های بازاریابی ستاد بانک، نیازمند تجهیز سرپرستی ها وشعب به دانش و مهارت های عملیاتی بازاریابی است. در این کارگاه سعی خواهد شد با آشنا ساختن روسای شعب با تدوین برنامه های عملیاتی / تدوین برنامه کسب و کار و ... زمینه های اجرای برنامه های بازاریابی و فروش تسهیل گردد و با بکارگیری بازاریابی برای مشتریان بالقوه، در حال جذب و جذب شده، چگونگی جذب و نگهداشت مشتریان آموزش داده شود.

اهداف دوره:

مخاطبین با شناخت روش های تدوین برنامه بازاریابی، مراحل شناسایی مشتریان، شناساندن بانک به مشتریان، مدیریت کارکنان شعب و آشنایی با راه کارهای خلاقانه،  قادر خواهند بود برنامه های بازاریابی ستاد را عملیاتی نموده و زمینه رشد شعبه، کارکنان و توسعه بازار و مشتریان را فراهم آورند.

محتوای دوره:

 • مبانی بازاریابی
 • چارچوب های تدوین برنامه بازاریابی شعبه
 • چارچوب G-STIC
 • چارچوب های استخراج بوم مدل کسب و کار شعبه
 • تسلط به طرح ها و برنامه های بازاریابی (Marketing Plan) ستاد
 • آموزش دائمی و تیمی کارکنان با مفاهیم جاری بانک، محصولات و خدمات و محیط اقتصادی
 • تعیین اهداف
 • بکارگیری دفتر بازاریابی شعبه
 • شناسایی مشتریان
 • شناساندن بانک
 • برنامه آموزش مشتریان
 • برنامه مشاوره به مشتران
 • سه مرحله بازاریابی
 • مرحله پیشین (مشتریان بالقوه)
 • مرحله حین (مشتریان راغب)
 • مرحله بعد (مشتریان بالفعل)

 مشخصات مدرس دوره:

 • DBA دانشگاه تهران
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان واحد بازاریابی و شعب

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 ، 9 ،16 و 23 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.