معرفی دوره:

این دوره به منظور شناسایی و کنترل عوامل تأثیرگذار در سیستم امنیت اطلاعات مدیریت فرایند ممیزی در سازمان برگزار می گردد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با نحوه مشاوره اجرایی در طرح و پیاده سازی ISMS
 • آشنایی با نحوه زمان بندی، سامان دهی، مستندسازی، پیاده سازی، ممیزی و پایش و اندازه گیری اثر بخشی ISMS

 محتوای دوره:

 • معرفی اصول، مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با خانواده استاندارد سری ISO 27000
 • آشنایی با مفهوم فرآیند و دیدگاه فرآیندگرا و چرخهPDCA
 • معرفی و تشریح فازهای پروژه پیاده سازی ISMS
 • تعیین و تدوین دامنه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • بیان اهمیت خط مشی امنیت اطلاعات
 • تشریح کنترل ها و اهداف کنترلی پیوست الف ISO 27001
 • تعیین نقش ها و مسئولیت ها در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • نحوه تدوین، طراحی و مدیریت روش های اجرایی و مستندات مورد نیاز
 • اهمیت آموزش و آگاهی رسانی امنیتی
 • چگونگی مدیریت ریسک در ISO 27001
 • شاخص های امنیتی پایش و اندازه گیری اثر بخشی کنترل  های ISMS
 • نحوه طراحی طرح ممیزی داخلی امنیت اطلاعات در سازمان
 • فرآیند ثبت و صدور گواهینامه ISO 270101 ملی و بین المللی

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 • 30 سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و استاندارهای امنیتی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حوزه فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها ، طرح و برنامه ، امنیت، ریسک و استراتژیک

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

 مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 و 3 بهمن

ساعت 9 الی 12

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.