معرفی دوره:

آشنایی با فرایند و نحوه اجرای حسابرسی مستقل صورت های مالی بانک ها بعنوان یکی از موضوعات اساسی نظام حاکمیت شرکتی و نظام تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذینفعان می باشد.

 هدف دوره:

  هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی و نظارت در بانک ها

 محتوای دوره:

 • آشنایی کلی با حسابرسی مستقل و حسابرسی صورت های مالی بانک ها
 • آشنایی با استانداردهای حسابرسی صورت های مالی
 • آشنایی با وظایف حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی بانک ها
 • آشنایی با انواع اظهارنظر حسابرسی استانداردهای گزارش حسابرسی
 • آشنایی با گزارش حسابرسی صورت هالی مالی بانک ها
 • آشنایی با صورت های مالی و ضوابط و مقررات بانک مرکزی و استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی (IFRS) حاکم بر صورت های مالی بانک ها
 • آشنایی با فرایند حسابرسی شامل مراحل برنامه ریزی – اجرا گزارشگری صورت های مالی بانک ها
 • آشنایی با نحوه ارتباط و تعاملات واحدهای بانک با حسابرسان مستقل
 • ارتباط بین واحدهای نظارت بانک بویژه حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل براساس مدل سه خط دفاعی

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد
 • 5 سال سابقه کار در حوزه نظارت

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای مالی، حسابرسی، بازرسی، اعتباری و سرمایه گذاری

 پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

25 دی  و 2 بهمن

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.500.000 ریال به صورت خالص 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.