• پرسشنامه ارزیابی نظرات روسای موفق شعب در خصوص نحوه ی مواجهه بانک ها با ویروس کرونا - یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب

   
  دانلود
 • نتایج نظرسنجی دهمین گردهمایی همایش رؤسای موفق شعب

   
  جزئیات بیشتر
 • نتایج نظرسنجی هشتمین گردهمایی همایش رؤسای موفق شعب

   
  جزئیات بیشتر
 • نتایج نظرسنجی هفتمین گردهمایی همایش رؤسای موفق شعب

   
  جزئیات بیشتر