جلسه دفاع از پروپوزال آقای رسول مارانی

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" هوش مصنوعی در بانکداری ایران: تدوین چارچوب، استانداردها و الزامات نظارتی "

استاد راهنما اول: آقای دکتر عبدالمهدی ارجمند نژاد

استاد راهنما دوم: آقای دکتر علیرضا نوروزی

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسی ارشد

آقای مجید حیدری دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی

روز یکشنبه مورخ 1403/03/20  رأس ساعت13:00  برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

تأثیر جو سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی و تبادل رهبر- اعضاء"

مطالعه موردی: بانک های دولتی استان لرستان

استاد راهنما: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد مشاور:  خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی

جلسه دفاع از پروپوزال آقای میثم بایری یار

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" باز طراحی فرآیندهای ارایه خدمات بانکی با هدف بهبود تجربه مشتری "

استاد راهنما اول: خانم دکتر افسانه اوضاعی

استاد راهنما دوم: خانم دکتر مریم ابراهیمی

 

جلسه دفاع از پروپوزال آقای تمیم متقی

دانشجوی دوره در سطح کارشناسی ارشد

روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 رأس ساعت 11:30 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

" تحقیق درمورد بهینه سازی هشدار اولیه ریسک مالی براساس مدل DS-RF در بانک­ ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران "

استاد راهنما: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

جلسه دفاع از پروپوزال آقای احسان امیری

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/03/06 رأس ساعت 10:00 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" تاثیر بندهای مشروط گزارش حسابرس بر مطالبات معوق بانک ها "

استاد راهنما اول: آقای مرتضی اکبری