جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد خانم نسترن تقی زاده دانشجوی رشته بانکداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک­های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) "

استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی رستگار سرخه

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر مهرداد سپه وند

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبداله قربانی ساسانسرا دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/21 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " رابطه اثربخشی کمیته حسابرسی با ریسک پذیری بانک" استاد راهنما: آقای دکتر  نظام الدین رحیمیان استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسین کثیری

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبد الغفور عیدی دهنه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد مشتریان برای تغییر بانک(جدایی از بانک) در فرانید ادغام بانک: مورد مطالعه بانک سپه "

استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان

استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی

استاد داور: آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد

  جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای کورش فیضی نیگجه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 رأس ساعت 10:00 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان ­نامه: " بررسی سیاست­های اجرایی و اعتباری در تأمین مسکن طی برنامه­ های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن د رایران " استاد راهنما: آقای دکتر پیمان قربانی استاد مشاور: آقای سیدوحید احمدی استاد داور: آقای علی چگینی