جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر رئوف رابطی

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 رأس ساعت -/11 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" بهبود دقت پیش بینی فروش مکمل خدمات به مشتریان حسابهای پس انداز با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق "

استاد راهنما اول: آقای دکتر علی مزیکی

استاد راهنما دوم: آقای مهندس حسن کوهی

جلسه پیش دفاع آقای یداله جعفری

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 رأس ساعت -/9 برگزار می گردد.  

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" طراحی الگوی فرهنگ سازمانی دیجیتال در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک سپه) "

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حسن گلمرادی

جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای حمیدرضا شریفیان روز یکشنبه مورخ 1402/10/03رأس ساعت -/14 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" بررسی موانع و محدودیت های تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی با تأکید بر بانک تجارت "

استاد راهنما اول: آقای دکتر محمد محمدیان

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد داور: آقای دکتر اکبر کمیجانی

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسی ارشد

خانم ملیکا صادقی باروق دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی

روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 رأس ساعت -/9 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر متغیرهای تأیید انتظار بر قصد تداوم و قصد توصیه با نقش عوامل میانجی خود مختاری در دوره همه­ گیری کووید 19 (مطالعه موردی: همراه بانک، بانک ملت، شهر تهران) "

استاد راهنما: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد مشاور: آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور: آقای دکتر اکبر حسن پور

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی آقای مهدی رضائی دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری) روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.  

 

عنوان پروژه تحقیقاتی: " مطالعه مؤلفه های تاثیر گذار بر کیفیت خدمات بانکداری اختصاصی و افزایش وفاداری مشتریان (مورد مطالعه : بانک شهر) "

استاد راهنما اول : آقای دکتر علیرضا بحیرائی