جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای محمدنوید شجاعی دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 رأس ساعت -/14 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" واکنش کارکنان به مسئولیت اجتماعی سازمان: با تأکید بر نقش رفتار جمع گرایی کارکنان "

استاد راهنما: آقای دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

 

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد خانم نسترن تقی زاده دانشجوی رشته بانکداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک­های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) "

استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی رستگار سرخه

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر مهرداد سپه وند

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبد الغفور عیدی دهنه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد مشتریان برای تغییر بانک(جدایی از بانک) در فرانید ادغام بانک: مورد مطالعه بانک سپه "

استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان

استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی

استاد داور: آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبداله قربانی ساسانسرا دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/21 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " رابطه اثربخشی کمیته حسابرسی با ریسک پذیری بانک" استاد راهنما: آقای دکتر  نظام الدین رحیمیان استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسین کثیری