جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای حمید اجاقی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " تأثیر متقابل انگیزه­های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت " استاد راهنما: آقای دکتر محمد طالقانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر احمد شعبانی
  بسمه تعالي   جلسه دفاع مقدماتي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خانم گیلدا زروانی دانشجوي رشته مهندسی مالی روز دوشنبه مورخ 24تیر 1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.  عنوان پايان نامه: " تأثیر نسبت های سرمایه بر ریسک، کارایی و سودآوری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "   استاد راهنما: آقاي دكتر محمدعلی رستگار سرخه  استاد مشاور: آقاي دکتر رضا حبیبی