جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای کورش فیضی نیگجه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 رأس ساعت 10:00 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان ­نامه: " بررسی سیاست­های اجرایی و اعتباری در تأمین مسکن طی برنامه­ های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن د رایران " استاد راهنما: آقای دکتر پیمان قربانی استاد مشاور: آقای سیدوحید احمدی استاد داور: آقای علی چگینی
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد خانم پرنده نیری دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت 10:30 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک­های بانکی: شواهدی از بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " استاد راهنما: آقای دکتر حسن گلمرادی استاد مشاور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور استاد داور: آقای دکتر مرتضی اکبری
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مهدی نعیمی دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " چشم انداز بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) بر ادراک مشتریان در ایران " استاد راهنما: آقای دکتر  احمد شعبانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مسعود عرفانیان دانشور دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " مقایسه کارایی بانک­های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک­های منتخب منطقه منا) "   استاد راهنما: آقای دکتر احمد شعبانی استاد مشاور: آقای مهندس حسن کوهی استاد داور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای سیدمهدی میرهاشمی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1398/06/17رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر مزیت رقابتی: مطالعه موردی شعبات بانک ملی استان تهران " استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان استاد مشاور: خانمدکتر مریم قره داغی