معرفی دوره:

در این دوره، به تبیین مفاهیم اصلی CSR پرداخته و سپس این مفاهیم را در فضای صنعت بانکداری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به بررسی موارد موفق بین المللی اشاره نموده و مدل ها و استاندارد های بین المللی که توسط این بانک ها مورد استفاده قرار گرفته بررسی خواهند شد.

اهداف دوره:

 • آشنایی مخاطبین با مفاهیم پایه در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها

(CSR: Corporate Social  Responsibility )     

 • آشنایی ذهن مخاطبان با مفاهیم مدرن CSR در صنعت
 • معرفی جدید ترین رویکرد های CSRدر بانک های موفق بین المللی
 • معرفی پتانسیل های اجتماعی و اقتصادی موجود در حوزه یCSR برای بانک ها
 • معرفی ظرفیت های قابل بهره برداری برای بانک ها با تعریف پروژه های مسئولیت اجتماعی، در داخل کشور
 • آشنایی مقدماتی مخاطبین با روش های تدوین استراتژی های بانکی بر اساس توسعه ی پایدار       (sustainable development)    و مسئولیت اجتماعی (CSR)
 • آشنایی با مفاهیم توسعه ی اجتماعی، بانکداری اجتماعی و میکروفایننس
 • ایجاد یک ذهنیت جدید، در راستای توجه بیشتر به مفاهیم مسئولیت اجتماعی و پتانسیل های موجود در این حوزه برای ایجاد رشد و توسعه ی پایدار، برای مدیران و سیاست گذاران بانک ها
 • به تناسب موضوعات، اشاره به مثال های به روز از فعالیت بانک های پیشرو در جهان
 • در این دوره به صورت خاص به مباحث مربوط به میکروفایننس (بانکداری خرد) به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در حوزه ی مسئولیت اجتماعی بانک ها می پردازیم.

 محتوای دوره:

سرفصل های بخش اول (مسئولیت اجتماعی-csr و بانک ها):

 • ویژیگی های خاص صنعت بانک ، به عنوان یک کسب و کار تجاری
 • تمام ذینفعان بانک
 • تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم (اعم از زیست محیطی و اجتماعی)
 • زنجیره ی تامین، از نقاط اثرگذاری مستقیم بانک ها (با قدرت سیاست گذاری و تعیین استاندار ها برای تامیین کنندگان خود)
 • از مهمترین وظایف بانک ها، مبارزه با فساد: رشوه و پولشویی
 • Equator Principles. و آمار بانک های اداپت شده با این قواعد (+ آمار کشور ها و بانک ها در آن سال)
 • مطالعه انجام شده در بانک های اروپایی از نظر سی اس آر
 • مدل و چارچوب ارزیابی سی اس آر، کیس مطالعه شده
 • ارزیابی بانک ها و کیس های مختلف با مدل بیان شده
 • چالش های اصلی مسئولیت اجتماعی بانک های بین المللی
 • دغدغه های بعضا مغفول: بحث حمایت از طبقه پایین هرم جامعه
 • بیان مثال های به روز و قابل اجرا در داخل کشور، از فعالیت بانک های مطرح بین المللی
 • کارهای آینده، جمع بندی و پرسش و پاسخ

سرفصل های بخش دوم (توسعه از پایین هرم):

 • تعریف اقشار فقیر و طبقه ی پایین هرم جامعه
 • تغییر پارادایم جهانی در حوزه ی توسعه از کف جامعه
 • مثال آسیایی از رویکرد توسعه از پایین هرم
 • محصولات بازار محور (مناسب سازی شده برای بازار هدف)
 • سرمایه گذاری های خطر پذیر
 • میکرو کردیت و میکروفایننس
 • کشاورزی
 • مشارکت های تجاری و تعاونی
 • تبدیل فقیر به مصرف کننده، کیس مطالعاتی هند
 • بیان مثال های به روز از فعالیت بانک های مطرح بین المللی
 • جمع بندی و پرسش و پاسخ

سرفصل های بخش سوم (میکروفایننس و بانکداری خرد)

 • تعاریف مایکروفایننس و مایکرو کردیت
 • تعریف فقر در جهان در حال توسعه
 • تاریخچه میکرو فایننس و بیان مثال های تجربه شده
 • موسسات میکروفایننس (MFI)
 • خدمات میکروفایننس: میکرو سیوینگ - میکرو اینشورنس - میکرو کردیت
 • چالش ها، مزایا و معیاب میکروفایننس و فرآیند های آن
 • وضعیت میکروفایننس در جهان و در کشور های درحال توسعه، نسبت به اهداف هزاره
 • افق آینده در میکروفایننس و جایگاه آن در صنعت بانک
 • بیان مثال های به روز از فعالیت بانک های مطرح بین المللی
 • جمع بندی و پرسش و پاسخ

  مشخصات مدرسین دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/مدیر امور ریسک و کنترل بانک و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه
 • کاندیدای دکتری مدیریت سازمان و رفتار سازمانی/مشاور توسعه و بهبود سازمانی و طراحی فرایندها
 • کارشناسی ارشد مهندسی انرژی/ مشاور ارشد مدیریت کسب و کار در حوزه مالی و انرژی

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی، توسعه کسب و کار، طرح و برنامه و  استراتژی

 پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و استراتژی سازمان، تجربه مدیریتی میانی 

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 5 ، 12 و 19 بهمن و 3 اسفند

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.