جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

بررسی اسناد حمل با رويكرد UCP600

 

مدت دوره:

16 ساعت

پیش نیاز دوره:

اعتبار اسنادی و UCP600

زمان تشکیل کلاس:

21 و 28 خرداد و 4 و 11 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  10.700.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

در راستای حفظ منافع كليه طرف های درگير در هر يك از روش های پرداخت در بازرگانی بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسی اين اسناد بسيار حائز اهميت می باشد. در روش اعتبارات اسنادی به دليل ايفای تعهداتی كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادی و UCP600 می باشد اين موضوع اهميت بيشتری نيز می يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادی، كنترل اسناد يكی از حساس ترين بخش های كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادی می باشد.

 


  اهداف دوره

  • بررسی انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگی های اسناد
  • نحوه بررسی اسناد با توجه به اعتبار اسنادی، قوانين مربوطه و مجموعه مقررات ارزی بانك مركزی

 


 محتوای دوره

معرفی اجمالی انواع اسناد و ويژگی های آن ها

معرفی اسناد حمل و ويژگی آن ها

اسناد حمل و UCP600

مغايرت در اسناد و فرايند قبولی يا عدم قبولی مغايرت

پيام های سوييفتی مربوطه

بررسی اجمالی مجموعه مقررات ارزی بانك مركزی

 


مخاطبان دوره

  • کارکنان صف و ستاد بين الملل

  مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
  • معاون اداره کل امور بین الملل