گواهی نامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری

عناوین دروس (جمعاً 63 ساعت):

ردیف

نام درس

مدت دوره (ساعت)

1

مدیریت ریسک اعتباری

9

2

مدیریت ریسک بازار

6

3

کنترل های داخلی

3

4

آزمون بحران و تحلیل سناریو

6

5

مدیریت ریسک سازمانی(ERM)

9

6

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

6

7

برنامه تداوم کسب و کار

3

8

جمع آوری اطلاعات، گزارش دهی و افشای ریسک

3

9

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

6

10 تطبیق در عرصه بین المللی 3
11 حاکمیت شرکتی، ریسک و تطبیق 9

جمع

63 ساعت

حائزین شرکت در دوره:

 حداقل 4 سال سابقه کار در بانک

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 63 ساعت

شروع کلاس ها: 

  هزینه دوره:

 94/000/000 ریال به ازای هر نفر به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره: