گواهی نامه حاکمیتی مدیریت ریسک

عناوین دروس (جمعاً 76 ساعت):

ردیف

نام درس

مدت دوره

1

ریسک عملیاتی

8 ساعت

2

ریسک نقدینگی

12 ساعت

3

ریسک بازار

12 ساعت

4

ریسک تطبیق

8 ساعت

5

ریسک اعتباری

16 ساعت

6

ریسک فناوری اطلاعات

8 ساعت

7

ریسک مقبولیت

4 ساعت

8

آزمون بحران

8 ساعت

جمع

76 ساعت

حائزین شرکت در دوره:

 حداقل 4 سال سابقه کار در بانک

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 76 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 56/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.