گواهی نامه حاکمیتی تطبیق

اهداف دوره:

 آشنایی با اصول و مبانی تطبیق و کاربرد آن در اموربانکی

سرفصل مطالب:

1- تقسیم بندی قوانین و مقررات

   تقسیم بندی و مقررات از منظر بانکی

   تقسیم بندی و مقررات از منظر زمان اعتبار

   تقسیم بندی و مقررات از منظر عمومیت آن ها

   تقسیم بندی و مقررات از منظر موضوع و تمرکز آن ها

2- تطبیق

   تعریف تطبیق

   اهمیت تطبیق

   مدل های تطبیق در موسسات مالی

   نقش واحد تطبیق

   وظایف کلیدی مسئول تطبیق

3- ویژگی های یک واحد تطبیق مطلوب و مناسب

   ترتیبات داخلی واحد تطبیق

   رابطه واحد تطبیق با دیگر بخش های شرکت

   رابطه واحد تطبیق با اشخاص ثالث

4- ویژگی های یک نظام تطبیق ضعیف

5- ویژگی های یک مسئول تطبیق خوب

6- رویکرد تطبیق مبتنی بر ریسک

7- سازمان تیم تطبیق

8- استانداردهای بین المللی مربوط به تطبیق

9- تطبیق و کارکرد آن در بانک ها (سند کمیته بال)

10- چالش های تطبیق

  مخاطبان دوره:

  کارکنان ریسک حسابرسی و تطبیق

مدت دوره: 32 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 23/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد. 

  گواهی نامه حاکمیتی مدیریت ریسک

عناوین دروس (جمعاً 76 ساعت):

ردیف

نام درس

مدت دوره

1

ریسک عملیاتی

8 ساعت

2

ریسک نقدینگی

12 ساعت

3

ریسک بازار

12 ساعت

4

ریسک تطبیق

8 ساعت

5

ریسک اعتباری

16 ساعت

6

ریسک فناوری اطلاعات

8 ساعت

7

ریسک مقبولیت

4 ساعت

8

آزمون بحران

8 ساعت

جمع

76 ساعت

حائزین شرکت در دوره:

 حداقل 4 سال سابقه کار در بانک

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 76 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 56/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد. 

  گواهی نامه بانکداری عمومی

(ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی)

عناوین دروس (جمعاً 140 ساعت):

بانکداری داخلی 1 (24 ساعت)

بانکداری داخلی 2 (24 ساعت)

حسابداری بانکی (24 ساعت)

حقوق بانکی مقدماتی (16 ساعت)

اصول دریافت و پرداخت (8 ساعت)

مبارزه با پولشویی (8 ساعت)

مشتری مداری (8 ساعت)

اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی (8 ساعت)

نحوه محاسبه سود و تسهیلات توسط اکسل (8 ساعت)

آشنایی با امور ارزی (8 ساعت)

آَشنایی با نظام های پرداخت (4 ساعت)

 حائزین شرکت در دوره:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

مدت دوره : 140 ساعت

زمان تشکیل کلاس ها:

یکشنبه ها و سه شنبه ها

1 آبان الی 2 اسفند 1401

ساعت 14 الی 18

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر 50,000,000 ریال به صورت خالص

  گواهی نامه حاکمیتی تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

(ویژه مدرسین بانکداری اسلامی)

عناوین دروس (جمعاً 112 ساعت):

الگوهای بانکداری اسلامی (8 ساعت) بسته اول

عقود بانکی (مباحث فقی- شرعی) (32 ساعت) بسته اول

نظارت بانکی (کمیته فقهی- تجربه کشورهای اسلامی) (8 ساعت) بسته سوم

بانکداری بین الملل اسلامی (16 ساعت) بسته سوم

اوراق بهادارسازی (توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی) (16 ساعت) بسته دوم

سیاست پولی و مدیریت نقدینگی (16 ساعت) بسته دوم

جریمه تأخیر و وجه التزام (8 ساعت) بسته دوم

شیوه تدریس (8 ساعت) بسته سوم

 حائزین شرکت در دوره:

 سابقه کار: بین 10 تا 20 سال

 مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره : 40 ساعت (بسته اول)

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

طی ایام هفته از ساعت 14:30 الی 18:30

تاریخ برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر (بسته اول) 35,000,000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.

 گواهی نامه حاکمیتی بانکدار حرفه ای

 ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

   بسته اول: قوانین و مقررات (جمعاً 44 ساعت)

ویژگی های خاص و کارکرد اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری

قوانین مرتبط و مرجع

مقررات احتیاطی و چرایی آن

تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

  هزینه دوره:

  بسته اول: 47,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعاً 40 ساعت)

حاکمیت شرکتی

مدیریت ریسک در بانک ها

مدیریت دارایی و بدهی در بانک

مدیریت راهبردی بانک

بانکداری بین الملل

  هزینه دوره:

  بسته دوم: 42,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعاً  36 ساعت)

 ارزیابی جامع بانک

 نظام کنترل های داخلی

 حسابرسی داخلی

  هزینه دوره:

  بسته سوم: 34,000,000 ریال به صورت خالص

حائزین شرکت در دوره:

داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

یک روز در هفته از ساعت 14:30 الی 18:30

برای ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام شود.