گواهی نامه حاکمیتی بانکدار حرفه ای

 ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

   بسته اول: قوانین و مقررات (جمعاً 44 ساعت)

ویژگی های خاص و کارکرد اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری

قوانین مرتبط و مرجع

مقررات احتیاطی و چرایی آن

تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

  هزینه دوره:

  بسته اول: 47,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعاً 40 ساعت)

حاکمیت شرکتی

مدیریت ریسک در بانک ها

مدیریت دارایی و بدهی در بانک

مدیریت راهبردی بانک

بانکداری بین الملل

  هزینه دوره:

  بسته دوم: 42,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعاً  36 ساعت)

 ارزیابی جامع بانک

 نظام کنترل های داخلی

 حسابرسی داخلی

  هزینه دوره:

  بسته سوم: 34,000,000 ریال به صورت خالص

حائزین شرکت در دوره:

داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

یک روز در هفته از ساعت 14:30 الی 18:30

برای ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام شود.