معرفی دوره:

مطالعه و تحلیل رفتار سازمانی از آن جهت مهم است که می توان به درک بهتری نسبت به رفتار افراد درون سازمان پی برد. توجه و تعمیق به  رفتار سازمانی، تعامل و ارتباط درون سازمانی در پیشرفت فعالیت های سازمان بسیار موثر است. شرکت ها و سازمان ها همیشه بر روی افزایش عملکرد، توسعه کسب و کار، حفظ مشتریان درونی و بیرونی سازمان و ... تمرکز دارند. برای رسیدن به این اهداف از روش ها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنند. پیاده سازی این روش ها و تکنیک ها در گرو رفتارسازمانی هدایت شده و تعاملات بین فردی می باشد. مفهوم رفتار سازمانی با برخورداری از الگوی روابط رسمی و غیررسمی تعین می کند که سطح روابط و تعامل بین کارکنان چگونه باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی فراگیران با ابعاد رفتار سازمانی و بکارگیری موارد و عوامل موثر در تعامل همه جانبه کار‌کنان در سازمان
 • آشنایی با چرخه ارتباطات و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمان و تبیین رفتار سازمان و روابط در سازمان در سطوح مختلف
 • فراگیر بتواند مفهوم ارتباط ، عناصر و مؤلفه های آن را تشریح و بیان کند
 • فراگیر بتواند تئوری های سازمان را تشریح و ویژگی آن ها بیان کند

 محتوای دوره:

 • تعاریف و مفاهیم ارتباطات
 • عناصر ومؤلفه های مهم در فرآیند ارتباطات- تشریح چرخه ارتباطات
 • انواع کانون های کنترل
 • سبک ارتباطی و انواع سبک های ارتباطی
 • کارگاه و خود ارزیابی
 • انواع تئوری های سازمان
 • مفهوم رفتار سازمان و روابط سازمانی
 • سطوح ارتباط در سازمان (فردی، گروهی و سازمانی)
 • عوامل و موانع موثر در ارتباطات سازمانی
 • تئوری های انگیزشی و نقش آن ها در هدایت رفتارسازمان
 • رهبری و ارتباطات در سازمان
 • انواع بیماری ارتباطی در سازمان

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری مدیریت منابع انسانی
 • مدرس دانشگاه و بانک

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیش نیاز دوره: 

فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 ، 14 و 21 دی

ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.