معرفی دوره:

 آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی.

اهداف دوره:

 • بررسی وضعیت نقدینگی
 • بررسی وضعیت ساختار مالی
 • بررسی وضعیت سودآوری
 • بررسی وضعیت عملکردی
 • بررسی وضعیت ترکیب منابع
 • بررسی وضعیت سلامت مالی
 • بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف عملیاتی یک بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی

 محتوای دوره:

 • آشنایی با ساختار صورت های مالی اساسی در بانک های شاغل در ایران
 • روش های متداول برای بررسی صورت های مالی
 • معرفی ابزارهای تجزیه و تحلیل چند جانبۀ صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
 • عضو محترم شورای پول و اعتبار
 • مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
 • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیش نیاز دوره: آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 25 ، 27 و 29 دی و

 2 ، 4 ، 6 ، 9 و 11 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 12.500.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می شود.