آدرس : شیراز، بلوار رحمت، سه راه دارالرحمه، دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز،

ساختمان شهید قاسم سلیمانی، طبقه همکف، سمت راست، انتهای راهرو

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 سرپرست واحد: خانم آقایی بهمن بیگلو

 کارشناس واحدآموزش: خانم پیروی

 کمک کارشناس واحد آموزش: آقای سیروس طیبی

 کدپستی:

 تلفن:  09058505710

 دورنگار: