آدرس : شیراز: بلوار گلستان، روبروی بانک آینده، کوچه امام مهدی، سمت راست، بین کوچه 2 و 4،

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 سرپرست واحد: خانم آقایی بهمن بیگلو

 کارشناس واحدآموزش: خانم پیروی

 کمک کارشناس واحد آموزش: آقای سیروس طیبی

 کدپستی: 7145757184

 تلفن: 37313920-071

 دورنگار: 37318163-071