فهرست اسامي اعضاي شوراي راهبردي و کمیته های علمي، اجرایی و داوران بيست و پنجمين

همايش بانکداری اسلامی

 دبیرکل همایش: دکتر مهدی رضوی

دبير علمي همايش: دكتر احمد شعبانی

دبير اجرايي همايش: دکتر محمد ولی مقدم زنجانی

اعضای شورای راهبردی

اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته داوران

دکتر مهدی رضوی دکتر مهدی رضوی دکتر مهدی رضوی دكتر خاندوزي
دکتر اکبرکمیجانی دکتر اکبر کمیجانی دکتر محمد ولیمقدم زنجانی دكتر احمد شعباني
حمید تهرانفر دکتر حسن سبحانی دکتر محسن خوش طینت دكتر محمد نظرپور
سید عباس موسویان دکتر یداله دادگر دکتر محمدعلی دهقان دهنوی دكتر یداله دادگر
محمد نظرپور دکتر ایرج توتونچیان پرویز ساسانگهر دكتر حسین عيوضلو
دکتر محمد طالبی دکتر احمد شعبانی مهندس حسن کوهی دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
  حمید تهرانفر مهندس ایمان عابدینی دكتر سید عباس موسويان
  دکتر حسین عیوضلو اسماعیل میرزایی دكتر اکبر كميجاني
  بهمن مسگرها   دكتر حشمتي مولايي
  دکتر کوروش پرویزیان   دكتر شايان آراني
  دکتر فرهاد نیلی   دكتر بازمحمدي
  دکتر محمدتقی نظرپور   دكترمحمد طالبي
  دکتر محمد طالبی   خانم دكتر آقاميركلايي
  محمدرضا ساروخانی   آقاي امين آزاد
  دکتر محمدمهدی عسگری   دكتر دهقان
  دکتر سید عباس موسویان   دكتر قنبري
  دکتر سیدمحمد کاظم رجائی   دكتر تاري
  دکتر کامران ندری   دكتر حسن سبحاني
  دکتر مهدی رجائی نیا   دكتر ایرج توتونچيان
  دکتر سعید فراهانی فرد   حميد تهرانفر
  دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی   دكتر میثم موسايي
      دكتر گيلك حكيم آبادي
      دكتر سليماني