محورهای همایش:

 
1- بررسی روند آثار سیاستهای پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
آثار سیاست‌های پولی بر هدف‌گذاری تورمی
آثار سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی کشور
آثار سیاست‌های پولی بر نظام بانکی کشور
بررسی کارآیی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بدون ربا
مقایسه تطبیقی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام‌ بانکداری متداول و بدون ربا
استقلال بانک مرکزی و کارآیی سیاست‌های پولی
بررسی آثار سیاست‌های پولی بر کارآیی بازارهای مالی
آثار سیاست‌های پولی بر سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری
بررسی استراتژیهای سیاست پولی طی دهه اخیر
اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری پولی
2- بررسی روند آثار سیاستهای مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
کارآیی ابزارهای سیاست‌های مالی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
سیاست‌های مالی و آثار آن بر عملکرد بانکهای کشور
سیاست‌های مالی و آثار آن بر بازارهای مالی
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر اشتغال
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر تورم
ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری و تولید
اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری مالی
3- ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی در سه دهه اخیر
ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
ارزیابی عملکرد سیاست‌های مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
سیاست‌های پولی و مالی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
سیاست‌های پولی و مالی و ضرورت هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی
همگامی سیاست‌های پولی و مالی، تجربیات سایر کشورها
سیاست‌های پولی و مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی و آثار آن بر نظام بانکی كشور
ارزیابی تحولات ایجاد شده در نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه اخیر
4- بررسی آسیب‌های اقتصادی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی کشور
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر مبادلات تجاری کشور
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر اشتغال
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر تورم
5- اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی
اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی کشور
اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های مالی کشور
تحریم‌های اقتصادی و بانکی از منظر حقوق بین‌الملل
عدم انطباق تحريم‌هاي اقتصادي با موازين حقوق بين‌الملل
بررسی تحریم‌های بین‌الملل از منظر تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی (WTO)
6- سایر موضوعات مرتبط