جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

 

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

24 و 31 اردیبهشت

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.500.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

 

 

   


  اهداف دوره

  • آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

 


 محتوای دوره

تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید

نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21

تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

همکاری و هماهنگی ملی

ساختار و رویه های نظارتی

شناسایی ارباب رجوع

نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

توقیف و اقدامات موقت

گزارش دهی

نگهداری سوابق و اطلاعات

رهنمودها و آموزش

فناوری نوین

مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

 


مخاطبان دوره

  • کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 

   مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران