• مصاحبه با آقای عزیزنژاد

 مدیرگروه بازارهای مالی مركز پژوهش‌های مجلس

 ضرورت پیاده سازی قوانین حاکمیت شرکتی در بانک‌ها 

 

  • مصاحبه با آقای بلگوری

 مدیرعامل بانک اقتصادنوین

 ثبات و کارآمدی بانک ها در گرو اجرای حاکمیت شرکتی 

 

  •  مصاحبه با آقای سعید جمشیدی

 چالش‌های پیش روی مدیریت منابع و مصارف در بانک‌ها 

 

  • مصاحبه با آقای دکتر ابوالحسنی

اضافه برداشت‌ بانک‌ها، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد

 

  • مصاحبه با آقای امین آزاد

 حاکميت شرکتي، نقشه راه بانک‌ها

 

  • مصاحبه با آقای ایمان نوربخش

دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها تبعات منفی جدی در پی دارد

ضرروت بررسی کیفیت دارایی‌ بانک‌ها

 

  • مصاحبه با آقای پیمان نوری

معاون اقتصادی دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار

داشتن اقتدار عملی‌، بالاترین ضرورت برای بانک مرکزی