زمان برگزاری: 20، 21، 27، 28 اردیبهشت و

3 و 4 خرداد 1403 

مدت: 36 ساعت