سمینار "کفایت سرمایه مبتنی بر توافق نامه های بال 2 و 3" در تاریخ 4 تير 1393  از ساعت 8:30 الی 12:30 در محل سالن همایش های موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور برگزار گردید.