فصل نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آدرس سایت فصل نامه: https://jifb.ibi.ac.ir