گواهی نامه حاکمیتی تطبیق

اهداف دوره:

 آشنایی با اصول و مبانی تطبیق و کاربرد آن در اموربانکی

سرفصل مطالب:

1- تقسیم بندی قوانین و مقررات

   تقسیم بندی و مقررات از منظر بانکی

   تقسیم بندی و مقررات از منظر زمان اعتبار

   تقسیم بندی و مقررات از منظر عمومیت آن ها

   تقسیم بندی و مقررات از منظر موضوع و تمرکز آن ها

2- تطبیق

   تعریف تطبیق

   اهمیت تطبیق

   مدل های تطبیق در موسسات مالی

   نقش واحد تطبیق

   وظایف کلیدی مسئول تطبیق

3- ویژگی های یک واحد تطبیق مطلوب و مناسب

   ترتیبات داخلی واحد تطبیق

   رابطه واحد تطبیق با دیگر بخش های شرکت

   رابطه واحد تطبیق با اشخاص ثالث

4- ویژگی های یک نظام تطبیق ضعیف

5- ویژگی های یک مسئول تطبیق خوب

6- رویکرد تطبیق مبتنی بر ریسک

7- سازمان تیم تطبیق

8- استانداردهای بین المللی مربوط به تطبیق

9- تطبیق و کارکرد آن در بانک ها (سند کمیته بال)

10- چالش های تطبیق

  مخاطبان دوره:

  کارکنان ریسک حسابرسی و تطبیق

مدت دوره: 32 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 23/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.