گواهی نامه حاکمیتی حرفه ای حسابرس داخلی خبره بانکی

   بسته اول: مبانی حسابرسی داخلی در بانک ها (جمعاً 24 ساعت)

معرفی حسابرسی داخلی در بانک ها مطابق الزامات کمیته بال، بانک مرکزی و IIA

نقش حسابرسی داخلی بانک ها در حاکمیت شرکتی، ریسک و کنترل داخلی

ارتباط حسابرسان داخلی با سایر واحدهای نظارتی در بانک براساس مدل سه خط دفاعی

رویکردهای حسابرسی داخلی

استانداردهای بین المللی رویه های حرفه ای حسابرسی داخلی (IPFF)

  هزینه دوره:

  بسته اول: 18,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته دوم: حسابرسی کنترل های داخلی در بانک ها (جمعاً 32 ساعت)

چارچوب های کنترل داخلی شامل

(COSO 2013)، مدیریت ریسک (COSO ERM)، کنترل های داخلی فناوری اطلاعات (COBIT5) و حسابرسی فناوری اطلاعات (ITAF)

گزارشگری کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در بانک ها

  هزینه دوره:

  بسته دوم: 23,000,000 ریال به صورت خالص

   بسته سوم: حسابرسی داخلی در عمل (جمعاً 20ساعت)

فرایند حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و فرایند در بانک ها

شناسایی جامعه مورد حسابرسی (Audit universe) شامل ادارات، فرایندها، شعب، موضوعات

تهیه برنامه یک مأموریت حسابرسی یک فرایند مانند اعتبارات شامل

  (هدف حسابرسی، دامنه حسابرسی، برنامه کاری حسابرسی، تهیه چک لیست و کاربرگ ها)

شناسایی فرایند و زیرفرایند تسهیلات و مستندسازی فرایند

شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری، عملیاتی، بازار، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و حسابداری

مستندسازی کنترل ها شامل خط مشی اعتباری، دستورالعمل و سایر کنترل های موجود در فرایند

ارزیابی طراحی  و آزمون کنترل های اعتباری

ارزیابی کنترل های سیستم های اطلاعاتی اعتباری شامل سطوح دسترسی، امنیت، کنترل های کاربردی

مستندسازی یافته ها، گزارشگری نتایج کار حسابرسی داخلی و پیگیری

  هزینه دوره:

  بسته سوم: 14,000,000 ریال به صورت خالص

حائزین شرکت در دوره:

بازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام شود.

این دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.