گواهی نامه حاکمیتی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی

(ویژه شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور)

دوره به صورت حضوری برگزار می شود.

 حائزین شرکت در دوره:

   سابقه کار: بین 15 تا 20 سال

   مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

   معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 56 ساعت

شروع دوره: از اردیبهشت ماه 1402

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.