کتاب «بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت» در انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر و دو کتاب «عملیات بانکی داخلی 2 (تخصیص منابع)» چاپ بیست و یکم و «اصول بانکداری» چاپ ششم در این انتشارات تجدید چاپ شد.