نکاتی چند از آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 


1- پذیرفته­ شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت­ هایی که توسط مؤسسه اعلام می­ شود برای نام ­نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام ­نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل  تلقی خواهد شد. (ماده 2)
 
2- دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانیکه مؤسسه اعلام می­کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام­نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. (ماده 3)
 
3- دانشجو در یک زمان حق نام ­نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند واحد آموزش عالی را نخواهد داشت در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته ­های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می­ شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه ­های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه ­های تعیین شده به مؤسسه یا واحد آموزش ذیربط بپردازد.(ماده 4)
 
4- تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دوره کاردانی 72 و دوره کارشناسی ناپیوسته 70 واحد است. (ماده 10)
 
5- هر دانشجو می­ تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 10 و حداکثر 17 واحد درسی را انتخاب کند.
 
6- در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل معاف است (تبصره 1 ماده 11)
 
7- در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر مؤسسه و تأیید استاد مربوطه می­تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.(تبصره 2 ماده 11)
 
8- اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر آموزش مؤسسه در نیمسال بعد حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.(تبصره 3 ماده 11)
 
9- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر آموزش مؤسسه می ­تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند. (تبصره 4 ماده 11)
 
10- تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.(تبصره 5 ماده 11)
 
11- ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در مؤسسه، از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می­شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تأثیر دارد. (تبصره 3 ماده 12)
 
12- به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می­شود. (تبصره 4 ماده 12)
 
13- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره ­های شبانه برای دوره ­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5/3 سال است.(تبصره الحاقی به ماده 13)
 
14- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از  چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می­ شود. (ماده 14)
 
15- در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از چهار هفدهم باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می ­شود. در این حال رعایت حدنصاب 10 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می­ شود. (تبصره 1 ماده 14)
 
16- غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می ­گردد. (ماده 15)
 
17-  تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مؤسسه می باشد.(ماده 16)
 
18- دانشجو می ­تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.(ماده 17)
 
19- در صورت اضطرار، دانشجو می­ تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 10 واحد کمتر نشود. (ماده 18)
 
20- حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی مؤسسه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد. (ماده 19)
 
21- حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه ثبت و در محاسبه میانگین منظور می ­شود. (ماده 22)
 

22- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت، نام­نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. (ماده 27)

 

23-دانشجویی که به صورت مشروط نام­نویسی کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 12 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
 
24-دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می­شود، در صورتیکه واحدهای مقطع پایین­تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحد کمتر از 12 نباشد، می­تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین­تر را در آن رشته دریافت کند.(ماده 30)
 
25-دانشجو می­تواند در هر یک از دوره­ های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب ازمرخصی تحصیلی استفاده کند. (ماده 33)
 
26-مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می­شود.(تبصره ماده 33)
 
27- در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت واحدهای مؤسسه به عنون دانشجوی مهمان به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.(ماده 49)
 
28- مهمان شدن دانشجو در یکی از واحدهای مؤسسه یا در دانشگاه دیگر مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در آن واحد مؤسسه که قبول شده است گذرانده باشد. (ماده 50)
 
29- مهمان شدن دانشجو در یکی از واحدهای مؤسسه یا در دانشگاه دیگر برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر واحد آموزشی مبدأ و موافقت واحد آموزشی مقصد بلامانع است. (ماده 51)
 
30- هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته در یک واحد آموزشی مؤسسه یا دانشگاهی دیگر به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان ( چه در صورت تمام وقت و چه بصورت تک درس) در یک یا چند واحد آموزشی گذرانده است از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.(ماده 52)
 

31- انتقال دانشجو به هر یک از واحدهای آموزشی مؤسسه صرفاً در صورت تغییر محل کار دانشجو ( با موافقت بانک مربوطه و ظرفیت واحد آموزشی) مجاز می باشد.

آیین نامه آموزشی- ورودی های بعد از 1388

 

ماده 5: چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.
تبصره1: حداکثر دروس جبرانی 12 واحد است که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می شود.
تبصره 2: حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی 12 است. 

ماده 7: تعداد واحدهای درس را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 واحد است. 

ماده8: میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از 14 کمتر باشد. 

ماده 9: آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی می‌شود. 

ماده10: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر این‌صورت دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی‌شود. 
تبصره: دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد -در صورتی‌که حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی به پایان نرسیده باشد- می‌تواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است، فقط در یک نیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش‌آموخته می‌شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و مدرکی دریافت نمی‌کند. 

ماده11: حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این‌صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.
تبصره: درصورتی‌که غیبت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می‌شود. در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می‌شود. 

ماده12: غیبت غیرموجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می‌شود.
تبصره: درصورتی‌که غیبت دانشجو در امتحان از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود درس مزبور حذف می‌شود. 

ماده13: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

ماده14: دانشجو می‌تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این‌صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید، چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد این مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.
تبصره1: دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل (مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
تبصره2: دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می‌تواند درصورت تسویه حساب کامل با مؤسسه مجدداً در آزمون شرکت نماید. 

ماده15: طول مدت دوره حداکثر 3 سال است.
تبصره: در موارد استثنایی افزایش طول دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی است. در هر صورت طول دوره نباید از 3/5 سال تجاوز کند. 

ماده16: انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. 

ماده18: استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد با درجه دکتری به پیشنهاد دانشجو و با موافقت مدیر گروه آموزشی مربوطه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی تعیین می‌شود. 

ماده19: استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورای گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود. 

ماده20: ارزشیابی پایان نامه
الف- نمره از 19 تا 20: عالی
نمره از 18 تا 18/99: بسیارخوب
نمره از 16تا 17/99: خوب
نمره از 14 تا 15/99: قابل قبول
ب- نمره کمتر از 14: غیرقابل قبول

تبصره: چنانچه ارزشیابی پایان‌نامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان‌نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان‌نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌شود. 

ماده21: به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می‌ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره‌ای گذرانده است اعطا می‌شود. 

ماده22: ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود. 

ماده23: ترکیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است. 

ماده25: تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است. 

ماده26: تعداد واحد پایان‌نامه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته‌ها و براساس برنامه مصوب می‌باشد. 

ماده27: دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان‌نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه قطعیت می‌یابد. 

ماده36: در مواردی که آیین‌نامه ساکت است تصمیم‌گیری بر عهده شورا می‌باشد.